مسعود قیومی

دانشیار

تاریخ تولد : 1358/01/29
پست الکترونیک : M.Ghayoomi@ihcs.ac.ir
پژوهشکده : پژوهشکده زبان شناسی
آدرس محل کار : تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند(64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تلفن محل کار : 021-88046891
ادرس وب سایت : http://www.ihcs.ac.ir
PDF چاپ
 • طرح‌های در حال اجرا

  • روز آیند سازی و گسترش پایگاه داده های زبان فارسی(فاز چهارم): ارتقاء نرم افزار پایگاه، گسترش منابع فارسی معاصر و افزودن پیکره های تاریخی فارسی نو، میانه و باستان، جاری، 1396/03/03

  • طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار ارزیابی و آموزشی روابط معنایی فضایی حرکتی دانش‌آموزان پایه اول تا ششم ابتدایی، پایان یافته، 1401/02/12

 • مقاله‌های علمی پژوهشی

  • فای، ی. ، هاین، ک. و قیومی، م. (1394) . بسامد واژه و املای صحیح. Muttersprache ( علمی ) ، 2(125)، 156-170.

  • Moosaviyan, M. & Ghayoomi, M. (2024) . Contextualized text representation using latent topics for Classifying Scientific Papers. Research of Language ( a ) , 15(49), 31-59.

  • Hadizadeh Moghaddam, A. & Ghayoomi, M. (2023) . Language Independent Optimization of Text Readability Formulas with Deep Reinforcement Learning. Information Design Journal ( a ) , 28(1), 33-52.

  • Ghayoomi, M. (2023) . Training vs Post-training Cross-lingual Word Embedding Approaches: A Comparative Study. International Journal of Information Science and Management ( a ) , 21(1), 161-180.

  • Ghayoomi, M. (2022) . Enriching contextualized semantic representation with textual information transmission for COVID-19 fake news detection: A study on English and Persian. Digital Scholarship in the Humanities ( a ) , 1(1), 1-12.

  • Ghayoomi, M. & Moosaviyan, M. (2022) . Deep transfer learning for COVID-19 fake news detection in Persian. Expert Systems ( a ) , 1(1), 1-12.

  • Ghayoomi, M. (2022) . Application of Computational Linguistics to Predict Language Proficiency Level of Persian Learners’ Textbooks. Journal of Language Horizons ( a ) , 6(1), 29-52.

  • Ghayoomi, M. (2021) . Word sense induction in Persian and English: A comparative studycomparative study. Journal of Information Systems and Telecommunication ( a ) , 9(4), 263-274.

  • ahadi, H. , Nadarkhani, R. & Ghayoomi, M. (2020) . A Study of Word Reading in Persian-speaking children with dyslexia and Normal ones. Journal of Modern Rehabilitation ( a ) , 14(4), 207-215.

  • Ghayoomi, M. (2020) . Density Measure in Context Clustering for Distributional Semantics of Word Sense Induction. Journal of Information Systems and Telecommunication ( a ) , 8(1), 15-24.

  • Bijankhan, M. , Sheykhzadegan, J. , Bahrani, M. & Ghayoomi, M. (2011) . Lessons from building a Persian written corpus: Peykare. Language Resources and Evaluation ( a ) , 45(2), 143–164.

  • Khodabakhsh, M. , Jafarinejad, F. , Rahimi1, M. & Ghayoomi, M. (1402) . PerBOLD: A Big Dataset of Persian Offensive language on Instagram Comments. Tabriz Journal of Electrical Engineering ( a ) , 53(2), 149-158.

  • قیومی، م. و مسگر خویی، م. ( ) . تحلیلی بر پیکره حاصل از داده‌های زبانی فارسی در فضای مجازی. دو فصلنامه زبان و زبان شناسی ( علمی ) ، گواهی چاپ(گواهی چاپ)، گواهی چاپ.

  • قیومی، م. ، صالحی، ا. و علیجانی، ا. ( ) . تحلیلی بر پیکره برچسب‌گذاری‌شده حاصل از محتوای کتاب‌های درسی پایه‌های اول تا ششم ابتدایی. دو فصلنامه زبان و زبان شناسی ( علمی ) ، گواهی چاپ(گواهی چاپ)، گواهی چاپ.

  • طارمی، ط. و قیومی، م. ( ) . اهمیت و نقش نشانگرهای فراگفتمان تبادلی در گفتمان علمی فارسی. دو ماهنامه جستارهای زبانی ( علمی ) ، گواهی چاپ(گواهی چاپ)، گواهی چاپ.

  • قیومی، م. ، صالحی، ا. و علیجانی، ا. (1402) . بررسی پیکره-بنیان حروف اضافۀ مکانی در کتاب‌های درسی دوره ابتدایی: رویکرد شناختی. دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی ( علمی ) ، انتشار آنلاین(انتشار آنلاین)، انتشار آنلاین.

  • پری‌زاده، م. و قیومی، م. (1402) . بررسی کمّی تغییر رفتار اجزای فعلی در فارسی نو. دوفصلنامه زبان فارسی و گویش های ایرانی ( علمی ) ، 8(1)، انتشار آنلاین.

  • قیومی، م. (1401) . استانداردسازی داده‌ها و اطلاعات گویشی: ضرورت و راهکار. دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی ( علمی ) ، انتشار آنلاین(انتشار آنلاین)، انتشار آنلاین.

  • قیومی، م. (1401) . تحلیل آماری اخبار جعلی فارسی مربوط به کوید-19. فصلنامه زبان شناسی اجتماعی ( علمی ) ، 5(4)، 43-60.

  • قیومی، م. (1401) . بررسی تکوین مباحث مقالات فارسی‌زبان و زبان‌شناسی با کمک رایانه. دو فصلنامه زبان و زبان شناسی ( علمی ) ، 17(33)، 99-130.

  • قیومی، م. و عبداله پور، م. (1401) . برچسب‌گذاری خودکار فراگفتمان موضع‌گیری مقالات علمی فارسی با استفاده از یادگیری عمیق. دو فصلنامه پژوهش های زبان شناسی تطبیقی ( علمی ) ، 12(23)، 55-75.

  • قیومی، م. و موسویان، م. (1401) . کاربرد یادگیری ماشینی مبتنی‌بر شبکه عصبی برای دسته‌بندی مستندات علمی. فصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( علمی ) ، 37(4)، 1217-1244.

  • رحمتی نژاد، ل. ، عاصی، س. ، قلی فامیان، ع. و قیومی، م. (1401) . کاربرد رویکرد شناختی فیلمور در تعیین قالب‌های معنایی افعال در زبان فارسی: مطالعه موردی «شدن». دوفصلنامه زبان شناخت ( علمی ) ، 13(1)، 185-218.

  • قیومی، م. (1401) . تحلیل محتوایی موضوع‌ها و هشتگ‌های کرونا در رسانه‌های اجتماعی. دوفصلنامه علم زبان ( علمی ) ، انتشار آنلاین(انتشار آنلاین)، انتشار آنلاین.

  • نایب، ف. ، عاصی، س. ، افراشی، آ. و قیومی، م. (1400) . بررسی حوزه مفهومی فعل «شنیدن» در زبان فارسی با اتخاذ اصول شبکه فریم‌نت. دوفصلنامه علم زبان ( علمی ) ، 8(14)، 195-223.

  • گشتاسب، ف. ، قیومی، م. و حاجی پور، ن. (1400) . تحلیل پیکره بنیان متون فارسی میانه بر مبنای پایگاه داده پارسیگ. دوفصلنامه زبان شناخت ( علمی ) ، 12(1)، 1-24.

  • قیومی، م. (1400) . نقد و بررسى کتاب «دستور زبان فارسی براساس نظریه گروه‌های خودگردان در دستور وابستگی». ماهنامه پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی ( علمی ) ، 21(1)، 229-256.

  • صادق زاده، م. ، رزازی، م. و قیومی، م. (1398) . بررسی روش‌های مؤثر بر عملکرد تجزیه‌گر دستور مستقل از متن آماری زبان فارسی. فصلنامه پردازش علایم و داده‌ها ( علمی ) ، 16(3)، 23-35.

  • قیومی، م. (1398) . تعیین خودکار معنای واژه های فارسی با استفاده از تعبیه معنایی واژه. فصلنامه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات ( علمی ) ، 35(1)، 25-50.

  • رحمتی نژاد، ل. ، عاصی، س. ، قلی فامیان، ع. و قیومی، م. (1398) . تحلیل معنایی فعل «گفتن» در چارچوب نظریه معناشناسی قالبی: یک بررسی پیکره بنیاد. دو ماهنامه جستارهای زبانی ( علمی ) ، 10(4)، 55-89.

  • عبدالهی، س. ، حق بین، ف. و قیومی، م. (1397) . سطوح بازنمایی برخی ساخت‌های زبان فارسی در چارچوب دستور نقش‌نمای واژگانی. دو فصلنامه پژوهش های زبانی ( علمی ) ، 9(2)، 195-214.

  • رحمتی نژاد، ل. ، عاصی، س. ، قلی فامیان، ع. و قیومی، م. (1397) . تحلیل معنایی فعل «گفتن» در چارچوب نظریه معناشناسی قالبی یک بررسی پیکره بنیاد. دو ماهنامه جستارهای زبانی ( علمی ) ، 10(4)، 55-89.

  • قیومی، م. (1397) . ارائة یک روش مبتنی بر مدل زبانی برای واحدسازی پیکرۀ فارسی. دو فصلنامه زبان و زبان شناسی ( علمی ) ، 14(27)، 21-50.

  • شریفی، س. ، صناعتی، م. و قیومی، م. (1396) . تنوع نگارشی در فارسی و تهیۀ پیکرۀ زبانی در قالب فرهنگ. فصلنامه نامه فرهنگستان ( علمی ) ، 1(12)، 93-108.

  • پورامینی، ا. ، قیومی، م. و ناصری، ا. (1396) . تبدیل خودکار درخت‌بانک وابستگی فارسی به درخت‌بانک سازه‌ای. فصلنامه پردازش علایم و داده‌ها ( علمی ) ، 14(4)، 79-96.

  • قیومی، م. (1396) . بررسی مقایسه‌ای تأثیر برچسب‌زنی مقولات دستوری بر تجزیه در پردازش خودکار زبان فارسی. فصلنامه پردازش علایم و داده‌ها ( علمی ) ، 13(4)، 121-132.

 • مقاله‌های علمی تخصصی

  • Ghayoomi, M. (2012) . Bootstrapping the Development of an HPSG-based Treebank for Persian. Linguistic Issues in Language Technology ( d ) , 7(19), 1-13.

  • Ghayoomi, M. , Momtazi, S. & Bijankhan, M. (2011) . A study of corpus development for Persian. International Journal of Asian Language Processing ( d ) , 21(1), 15-22.

  • احدی، ح. ، قیومی، م. و ندرخانی، ر. (1400) . درک ساخت‌های نحوی مختلف زبان فارسی در کودکان نارساخوان. فصلنامه پازند ( علمی تخصصی ) ، 15(58-59)، 5-24.

 • مشاوره پایان نامه/رساله

  • بررسی کمی درجه تصریف زبان فارسی در طول یازده قرن گذشته براساس قانون زیف، مهدی پری‌زاده، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دکتری تخصصی، 1401/07/20

  • کاربرد شبکه معنایی فریم‌نت در زبان فارسی در تحلیل پیکره‌بنیاد جنبه‌های فرهنگی واژگان: بررسی موردی حوزه مفهومی فعل‌های «شنیدن» و «گوش دادن»، فاطمه نایب‌لویی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1400/08/24

  • بررسی مقایسه ارتباط درک نحوی با خواندن کودکان فارسی‎زبان طبیعی و نارساخوان، رضا ندرخانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1397/09/19

  • تحول تاریخی استعاره‎های مفهومی «خوشبختی» در زبان فراسی: رویکرد شناختی، درزمانی و پیکره‎بنیان، پریسا طهماسبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1397/07/04

 • مجموعه مقالات

  • Berkling Kay, Fay Johanna, Ghayoomi Masood, Hein Katrin, Lavalley Remi, Linhuber Ludwig, Stueker Sebastian, 2014-05-27, A database of freely written texts of German school students for the purpose of automatic spelling error classification, 9, 1212-1217

  • Ghayoomi Masood, Simov Kiril, Osenova Petya, 2014-05-27, Constituency parsing of Bulgarian: Word- vs class-based parsing, 1, 4056-4060

  • Ghayoomi Masood, Kuhn Jonas, 2014-03-25, Converting an HPSG-based treebank into its parallel dependency-based treebank, 1, 802-809

  • Ghayoomi Masood, 2010-06-06, Using variance as a stopping criterion for active learning of frame assignment, 1, 1-9

  • Ghayoomi Masood, Momtazi Saeedeh, 2009-10-11, An overview on the existing language models for prediction systems as writing assistant tools, 1, 5233-5237

  • Ghayoomi Masood, Guillaume Bruno, 2009-08-06, Interaction grammar for the Persian language: Noun and adjectival phrases, 1, 107-114

  • Ghayoomi Masood, Assi Seyyed Mostafa, 2005-12-10, Word prediction in a running text: A statistical language modeling for the Persian language, 1, 57-63

  • قیومی مسعود، 1400/12/09، کاربرد هوش مصنوعی در سیاستگذاری حوزۀ علم: یک مطالعه موردی، 1، 1

  • قیومی مسعود، گشتاسب فرزانه، حاجی پور نادیا، 1400/11/04، بررسی سبکی الگوهای زبانی در متون «اندرز اوشنر»، «مینوی خرد» و «گزیده‌های زاداسپرم»، 1، 47

  • قیومی مسعود، 1399/03/24، شبکه‌های اجتماعی و کرونا: یک تحلیل محتوایی، 1، 0

  • قیومی مسعود، 1399/03/24، چالش سامانه‌های پردازش زبان طبیعی در مواجه با نوواژه‌های «کرونایی»، 1، 138-139

  • قیومی مسعود، 1398/08/30، گذار از بن‎واژه‌‏سازی قاعده‎مند به آماری در فارسی، 5، 57-86

  • قیومی مسعود، 1398/02/12، معرفی داده استاندارد طلایی در سطح معنا برای هم‌نگاره‌های زبان فارسی، 3، 181-207

  • قیومی مسعود، 1397/07/03، پیکره زبانی و ضرورت ساختارمندسازی داده، 10، 106

  • قیومی مسعود، 1396/11/26، مسئله چندواژگی در پردازش نحو رایانشی زبان فارسی، 1، 11-40

  • قیومی مسعود، 1395/08/20، تهیه خودکار زیرپیکره از پیکره زبانی، 1، 167-184

 • عضویت در مجامع علمی

  • انجمن کامپیوتر ایران، عضو، ملی، 1396/07/17

  • انجمن زبانشناسی ایران، عضو، ملی، 1383/03/16

 • دروس ارائه شده

  • ساخت واژه، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، 1395-96

  • مبانی کامپیوتر، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396-97

  • مهندسی دانش و هستانشناسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1398-99

  • مهندسی دانشی و هستان شناسی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1395-96

  • نحو پیشرفته، کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، 1395-96

  • زبانشناسی رایانشی، دکتری، دانشگاه الزهرا، 1395-96

 • كتاب‌های تالیفی

  • قیومی، م. بررسی الگوهای زبانی پیام‌های سلامت‌محور: مطالعه موردی کرونا.تهران:مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران،1401.

 • سخنرانی

  • قیومی مسعود، پیکره زبانی و ضرورت استانداردسازی داده، دهمین همایش بین‌المللی زبان‌شناسی ایران، سایر، 1397/07/03، 1397/07/04

  • قیومی مسعود، نقش زبان‌شناسی کاربردی، میان‌رشته‌ای و رایانشی در حل مسائل جامعه، همایش ملی ارتباط علوم انسانی، صنعت و تولید، سایر، 1397/12/05، 1397/12/06

  • قیومی مسعود، شریفی ساغر، صناعتی مرضیه، تنوع نگارشی در فارسی و تهیه پیکره زبانی در قالب فرهنگ، نخستین همایش دانشگاهی ملی فرهنگ‌نویسی، سایر، 1396/08/10، 1396/08/10

  • قیومی مسعود، علوم انسانی دیجیتال: کاربرد فناوری اطلاعات در علوم انسانی، نشست تخصصی مهارت، علوم اجتماعی و صنعت، جشنواره، 1396/10/05، 1396/10/05

  • قیومی مسعود، چالش‌ها و محدودیت‌های فعالیت‌های بین‌المللی پژوهشگاه، نشست تخصصی تعامل پژوهشی در سطح بین‌المللی و افق‌های پیشرفت، جشنواره، 1398/09/24، 1398/09/24

  • قیومی مسعود، پردازش معنایی واژه، پردازش معنایی واژه، مربی، 1397/12/04، 1397/12/04

  • قیومی مسعود، کاربرد زبان‌های نشانداری در تهیه و توسعه پیکره‌های زبانی، کاربرد زبان‌های نشانداری در تهیه و توسعه پیکره‌های زبانی، مربی، 1398/02/11، 1398/02/11

  • قیومی مسعود، معرفی داده استاندارد طلایی در سطح معنا برای هم‌نگاره‌های زبان فارسی، سومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای، سایر، 1398/02/12، 1398/02/12

  • قیومی مسعود، پیکره مستندات علمی: کاربرد فناوری اطلاعات در تهیه پیکره زبانی و رفع چالش‌ها، نشست تخصصی جایگاه زبان‌شناسی پیکره‌ای در مطالعات زبان‌شناسی، نشست تخصصی، 1400/09/22، 1400/09/22

  • قیومی مسعود، چالش سامانه‌های پردازش زبان طبیعی در مواجه با نوواژه‌های «کرونایی»، همایش مجازی ابعاد انسانی-اجتماعی مسئله کرونا در ایران، سایر، 1399/03/10، 1399/03/13

  • قیومی مسعود، تعیین خودکار معنای واژه در بافت جایگاهی، نشست تخصصی ابهام واژگانی در زبان فارسی، جشنواره، 1398/07/08، 1398/07/08

  • قیومی مسعود، پیکره و برچسب‌گذاری آن با رایانه: ویژگی‌ها، کاستی‌ها و چالش‌ها، نشست تخصصی زبان‌شناسی و مطالعات میان‌رشته‌ای، جشنواره، 1398/10/25، 1398/10/25

  • قیومی مسعود، گذار از بن‌واژه‌سازی قاعده‌مند به آماری در فارسی، پنجمین همایش ملی زبان‌شناسی رایانشی، سایر، 1398/08/30، 1398/08/30

  • قیومی مسعود، شبکه‌های اجتماعی و کرونا: یک تحلیل محتوایی، همایش مجازی ابعاد انسانی-اجتماعی مسئله کرونا در ایران، سایر، 1399/03/10، 1399/03/13

  • قیومی مسعود، هشتگ و تحلیل محتوا در فضای مجازی، نشست هفته پژوهش، نشست تخصصی، 1400/09/17، 1400/09/17

  • قیومی مسعود، پرتال کرونا: ضرورت و کاربرد، نشست تخصصی کرونا و سوژه‌های بین‌رشته‌ای در زبان‌شناسی، جشنواره، 1399/09/23، 1399/09/23

  • قیومی مسعود، استفاده از فناوری‌ها در مواجهه با کرونا، نشست تخصصی پویش رسانه‌ای امید، جشنواره، 1399/03/16، 1399/03/16

  • Ghayoomi Masood, Distributional Semantics for Semantic Similarity, Lectures on Iranian Linguistics in Arizona, Festival, 2021-09-29, 2021-09-29

  • قیومی مسعود، معرفی و برچسب‌گذاری پیکره زبانب حاصل از محتوای کتابهای درسی، چهارمین همایش ملی زبانشناسی پیکره ای، همایش;کنگره، 1402/07/20، 1402/07/20

  • قیومی مسعود، جایگاه زبانشناسی در علوم انسانی دیجیتال، علوم انسانی دیجیتال و کاربردهای آن، نشست تخصصی، 1401/09/23، 1401/09/23

  • قیومی مسعود، کاربرد هوش مصنوعی در باستانشناسی: رؤیا یا واقعیت؟، همایش ملی میراث باستان شناختی و بازخوانی هویت ملی ایرانی: از نگاه غربی، از نگاه ایرانی، همایش;کنگره، 1401/09/19، 1401/09/19

  • قیومی مسعود، واکاوی سخنان تنفرآمیز در کلام نوجوانان و جوانان در فضای مجازی، خشونت زبانی سیال در سپهر ارتباطی نوجوان امروز، نشست تخصصی، 1402/04/05، 1402/04/05

  • قیومی مسعود، رسانه، زبان، سلامت: تحلیلی بر پیام های سلامت محور کرونا، رسانه، زبان، سلامت: تحلیلی بر پیام های سلامت محور کرونا، نشست تخصصی، 1401/08/22، 1401/08/22

  • قیومی مسعود، جایگاه تحلیل های داده محور در علوم انسانی دیجیتال، پیش نشست همایش روشهای پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی: رویکردهای نوپدید و چالشهای پیشرو، نشست تخصصی، 1402/04/11، 1402/04/11

  • قیومی مسعود، گراف دانش: تهیه و کاربرد، نشست وب معنایی، نشست تخصصی، 1402/09/22، 1402/09/22

  • قیومی مسعود، کاربست هوش مصنوعی در علوم انسانی، نوآوری و فناوری در علوم انسانی و هنر، نشست تخصصی، 1402/11/24، 1402/11/24

  • قیومی مسعود، کاربرد پیکره‌های زبانی در ارتباطات بین‌فرهنگی، کاربرد پیکره‌های زبان فارسی و اهمیت آن در پژوهش‌های ایرانشناسی و جهان ایرانی، نشست تخصصی، 1402/09/28، 1402/09/28

 • فعالیت‌های اجرایی

  • مدیر دفتر روابط علمی بین‌الملل، گزارش تحقیق، 1401/07/16، 1403/07/15

  • سرپرست دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گزارش تحقیق، 1400/10/06، 1401/07/16

  • معاون دفتر همکاریهای بین‎ المللی، گزارش تحقیق، 1397/12/14، 1400/10/06

  • مسئول دبیرخانه طرح تراز بین‌الملل، سایر، 1396/11/03

 • فعالیت‌های اجرایی

  • عضو کمیته علمی ششمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی، 1400/12/04، 1401/07/28

  • مدیر گروه زبان و رایانه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 1400/08/12، 1401/12/29

  • عضو کمیته علمی دومین همایش بین المللی آواشناسی و واج شناسی آزمایشگاهی، 1400/07/28، 1400/07/29

  • کارگروه بررسی سند 3-233 (نویسه‌گردانی فارسی) سازمان ملی استاندارد، 1399/12/20

  • عضو شورای پرتال جامع علوم انسانی، 1399/11/01، 1401/11/01

  • عضو کمیته علمی پنجمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی، 1398/01/17، 1398/08/30

  • عضو کارگروه تخصصی علوم انسانی، مسایل، نیازها و چالش‌های جامعه، 1397/08/19، 1399/08/19

  • عضو کمیته علمی سومین همایش ملی زبانشناسی پیکره‌ای، 1397/06/07، 1398/02/12

  • عضو شورای روابط بین‌الملل پژوهشگاه، 1396/11/17، 1398/11/17

  • عضو کمیته علمی چهارمین همایش ملی زبانشناسی رایانشی، 1396/01/15، 1396/11/26

  • عضو کمیته علمی دومین همایش ملی زبانشناسی پیکره‌ای، 1395/01/16، 1395/08/27

 • فصلی از کتاب

  • قیومی، م. Trends, Applications, and Challenges of Chatbot Technology.:IGI Global،1401.

  • رحمتی نژاد، ل. و قیومی، م. کاربرد معناشناسی قالبی برای آموزش لغت فارسی به غیرفارسی‌زبانان.:Springer،1400.

  • قیومی، م. دست‌نامه زبان‌شناسی رایانشی و پردازش زبان طبیعی فارسی.Berlin:De Gruyter Mouton،1397.

  • قیومی، م. پردازش متن و گفتار فارسی؛ مروری بر مبانی نظری و آخرین یافته‌های پژوهشی.تهران:سمت،1401.

  • قیومی، م. پردازش متن و گفتار فارسی؛ مروری بر مبانی نظری و آخرین یافته‌های پژوهشی.تهران:سمت،1401.

 • زبان خارجی

  • انگلیسی , سطح نوشتن : پیشرفته, سطح خواندن : پیشرفته, سطح صحبت‌کردن : پیشرفته

  • فرانسوی , سطح نوشتن : مبتدی, سطح خواندن : مبتدی, سطح صحبت‌کردن : مبتدی

  • فارسی , سطح نوشتن : پیشرفته, سطح خواندن : پیشرفته, سطح صحبت‌کردن : پیشرفته

  • آلمانی , سطح نوشتن : متوسط, سطح خواندن : متوسط, سطح صحبت‌کردن : مبتدی

 • طرح‌های پایان‌یافته

  • بازنمایی معنایی زبانی از تصویر با رویکرد نشانه‌شناسی رایانشی، جاری، 1404/08/28

  • بررسی اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر بردار معنایی واژه‌ها در بازنمایی معنایی مبتنی‌بر فضای برداری، پایان یافته، 1402/04/12

  • بررسی اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر بردار معنایی واژه‌ها در بازنمایی معنایی مبتنی‌بر فضای برداری، پایان یافته، 1402/04/12

  • تشخیص خودکار اخبار جعلی کرونا و تحلیل زبان‌شناختی ویژگی‌های متون فارسی دارای اطلاعات کذب، پایان یافته، 1401/04/14

  • کاربرد فناوری اطلاعات در علوم انسانی برای مسئله‌یابی و سیاستگذاری: تهیه یک الگوی کاربردی برای تحلیل موضوعی و مقایسه‌ای دادة علمی، پایان یافته، 1401/02/19

  • تاسیس پرتال کرونا از منظر علوم انسانی و اجتماعی: ابعاد دانش در گرداوری روشمند و مدل‌سازی داده‌های متنی، پایان یافته، 1400/06/10

  • سیستم تشخیص خودکار اخبار جعلی فارسی با کمک هوش مصنوعی، پایان یافته، 1400/04/30

  • طراحی و پیاده‌سازیِ نرم‌افزارِ ارزیابیِ برخطِ مهارتِ درکِ مطلبِ خواندنِ فارسی‌آموزان با قابلیتِ تعاملِ دوسویه میان کاربر و نرم‌افزار، پایان یافته، 1400/02/12

  • تشابه یابی خودکار معنای واژه از پیکره موازی، پایان یافته، 1399/04/14

  • استنتاج استقرایی معنای واژه از پیکرۀ زبانی با کمک روش‌های یادگیری ماشین، پایان یافته، 1399/01/16

  • بررسی و سنجش میزان ویژگی کشسانی در جدایی‎پذیری افعال مرکب فارسی امروز، پایان یافته، 1398/07/29

  • بررسی مسایل پردازش خودکار زبان فارسی برای بن‌واژه‌سازی، برچسب‌دهی و تجزیه نحوی: ارائه بسته نرم‌افزاری با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین (فاز 1)، پایان یافته، 1398/04/18

 • راهنمایی پایان نامه/رساله

  • تهیه خودکار دادگان درختی فارسی در قالب دستور نقش‌نمای واژگانی، ساره عبدالهی، دانشگاه الزهرا، دکتری تخصصی، 1398/06/10

 • تحصیلات

  • کارشناسی ارشد, زبانشناسی, دانشگاه آزاد اسلامی تهران (مرکز), 1385

  • کارشناسی, مترجمی زبان انگلیسی, دانشگاه آزاد اسلامی (شعبه قم), 1386

  • کارشناسی ارشد, زبانشناسی رایانشی, دانشگاه سارلند, 1388

  • کارشناسی ارشد, زبانشناسی رایانشی, دانشگاه نانسی 2, 1389

  • دکتری, رایانه, دانشگاه آزاد برلین, 1393