یوسف محمد نژاد عالی زمینی

دانشیار

تاریخ تولد : 1345/08/12
پست الکترونیک : mnezhad.y@gmail.com
پژوهشکده : پژوهشکده زبان و ادبیات
آدرس محل کار : تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند(64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تلفن محل کار : 021-88046891
دانلود