علیرضا منجمی

دانشیار

تاریخ تولد : 1353/04/10
پژوهشکده : پژوهشکده تاریخ و فلسفه علم
آدرس محل کار : تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند(64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
PDF چاپ
 • مقاله‌های علمی پژوهشی

  • Monajemi, A. ( ) . The Neglected Role of Technology in Quality of Care Crisis. The Journal of Medical Ethics and History of Medicine ( a ) , گواهی پذیرش(گواهی پذیرش), گواهی پذیرش.

  • Monajemi, A. (2021) . Philosophy of Science Meets Scientific Research: Metatheorizing expertise theories in Cognitive Psychology. Philosophical Investigations ( a ) , 15(36), 104-114.

  • Monajemi, A. , moghaddam heydari, G. & Namazi, H. (2021) . Medical Humanities Reveals the Neglected Aspects of the Covid 19 Pandemic. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 8(2), 1-9.

  • Monajemi, A. & Namazi, H. (2020) . Health lag: medical philosophy reflects on COVID-19 pandemic. Medical Ethics and History of Medicine ( a ) , 13(28), 1-8.

  • Namazi, H. & Monajemi, A. (2020) . Three Health-related Paradoxes in the COVID 19 Pandemic. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 7(1), 15-17.

  • Monajemi, A. & Namazi, H. (2020) . Medical Humanities Meets Corona Virus Pandemic: A Report of the Webinar on the Dialogue between Medicine and Humanities. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 7(1), 1-4.

  • Monajemi, A. (2019) . Philosophy of Medicine: Reframing the Past, Rethinking the Future. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 6(4), 182-184.

  • Bushehri, E. , Monajemi, A. & Soltani Arabshahi, K. (2019) . Key feature, Clinical Reasoning Problem, Puzzle and Scenario writing: Are there any differences between them in evaluating clinical reasoning?. Trends in Medicine ( a ) , 19(3), 1-7.

  • Monajemi, A. (2018) . All-Thing Considered Misconception. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 5(1), 1-2.

  • Soltani, A. , allaa, M. , moosapour, H. , altaha, A. & Monajemi, A. (2017) . Integration of Cognitive Skills as a Cross-Cutting Theme Into the Undergraduate Medical Curriculum at Tehran University of Medical Sciences. Acta Medica Iranica ( a ) , 55(1), 68-73.

  • khabbaz, M. , Soltani Arabshahi, K. , Monajemi, A. & Soltani, A. (2017) . Use of Multi-Response Format Test in the Assessment of Medical Students' Critical Thinking Ability. Journal of Clinical and Diagnostic Research ( a ) , 11(9), 10-13.

  • Monajemi, A. & Goli, F. (2017) . The Development of Psychosomatic Reasoning in General Practitioners: An Empirical Study. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 4(2), 69-79.

  • Monajemi, A. & Yaghamei, M. (2016) . Puzzle test: A tool for non-analytical clinical reasoning assessment. Medical Journal of Islamic Republic of Iran ( a ) , 30(5), 438-442.

  • Monajemi, A. (2015) . Clinical Practice in the Techno-Science Age: Living in Crisis. International Journal of Body, Mind and Culture ( a ) , 5(2), 84-88.

  • منجمی، ع. ( ) . تأمل در سرشت پزشکی: ضرورت‌ها، رویکردها و چالش‌ها. دو فصلنامه پژوهشهای فلسفی ( علمی ) ، گواهی پذیرش(گواهی پذیرش)، گواهی پذیرش.

  • هاشمی، ع. و منجمی، ع. ( ) . بررسی تکنولوژی "سیستم‌های هوشمند" مبتنی بر فلسفه پساپدیدارشناسی دون آیدی. فصلنامه ذهن ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) ، گواهی چاپ(گواهی چاپ)، گواهی چاپ.

  • منجمی، ع. ( ) . طراحی و ارائه مدل فرونتیک برای حل بحران مراقبت سلامت. سالنامه آموزش در علوم پزشکی ( علمی ) ، گواهی پذیرش(گواهی پذیرش)، گواهی پذیرش.

  • منجمی، ع. و موسوی، ا. (1401) . طبی‌سازی در طب‌های مکمل و جایگزین؛ تحلیلی تاریخی‌انتقادی. گاهنامه اخلاق و تاریخ پزشکی ( علمی ) ، 15(1)، 1-17.

  • عامری، ف. ، مقدم حیدری، غ. و منجمی، ع. (1400) . بررسی مقومات نظریۀ پزشکی بقراط: سلامتی، بیماری و درمان. دو فصلنامه تاریخ علم ( علمی ) ، 19(1)، 245-274.

  • منجمی، ع. (1400) . دانش‌ها و نهادها در ساختار همه‌گیری: تحلیل زیست‌سیاسی پاندمی کرونا. دو فصلنامه فلسفه علم ( علمی ) ، 11(21)، 25-45.

  • منجمی، ع. (1399) . ارتباط فلسفه و پزشکی در آثار امام فخر رازی. گاهنامه اخلاق و تاریخ پزشکی ( علمی ) ، 13(2)، 430-443.

  • منجمی، ع. و نمازی، ح. (1399) . علوم انسانی پزشکی سلامت: تحلیل انتقادی مبانی نظری و عملی پزشکی. دو فصلنامه فلسفه علم ( علمی ) ، 10(2)، 225-249.

  • نوروزی، ع. و منجمی، ع. (1398) . تحلیل انتقادی گفتمان آموزش پزشکی: مطالعه موردیِ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. سالنامه آموزش در علوم پزشکی ( علمی ) ، 19(3)، 293-303.

  • نیک رای، ح. و منجمی، ع. (1398) . گزینش نظریه از دیدگاه تامس کوون. فصلنامه راهبرد فرهنگ ( علمی ) ، 12(46)، 71-103.

  • منجمی، ع. (1398) . ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی: خوانشی نو از تولد کلینیک. دو فصلنامه فلسفه علم ( علمی ) ، 9(1)، 139-162.

  • منجمی، ع. (1397) . تأملی در نسبت هرمنوتیک فلسفی گادامر و علوم طبیعی. فصلنامه ذهن ( علمی پژوهشی حوزه علمیه ) ، 7(73)، 47-73.

  • سروش، ا. و منجمی، ع. (1396) . تحلیل و نقد هوش مصنوعی در طبابت از منظر معرفت شناسی. دو فصلنامه فلسفه علم ( علمی ) ، 7(2)، 27-60.

  • منجمی، ع. (1396) . درنگی بر مفهوم علوم انسانی آلمانی. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ( علمی ) ، 23(91)، 29-48.

  • یغمایی، م. و منجمی، ع. (1396) . آیا فقط نویسنده مسئول، مسئول است؟. سالنامه آموزش در علوم پزشکی ( علمی ) ، 17(46)، 427-428.

  • منجمی، ع. ، سلطانی، ا. ، افشار، ل. ، مقدم حیدری، غ. ، نمازی، ح. ، یزدانی، ش. ، کلانتر، ا. ، همتی مقدم، ا. ، گلی، ف. و یغمایی، م. (1395) . آزمون فلسفه پزشکی در المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی: گزارش یک تجربه. سالنامه آموزش در علوم پزشکی ( علمی ) ، 16(1)، 388-398.

  • منجمی، ع. (1395) . نقد انتقال تکنولوژی از منظر فلسفه تکنولوژی. فصلنامه راهبرد فرهنگ ( علمی ) ، 9(34)، 137-149.

  • منجمی، ع. (1394) . تأملی در گفتگوی فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی: موانع و راهکارها. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی ( علمی ) ، 21(85)، 91-105.

  • منجمی، ع. ، آیت اللهی، ح. و معین زاده، م. (1392) . طبی سازی به مثابه تکنولوژی - تبیین و نقد با توجه به آرای هایدگر، برگمان، و فینبرگ در باب فلسفة تکنولوژی. دو فصلنامه فلسفه علم ( علمی ) ، 3(6)، 99-118.

 • فصلی از کتاب

  • گلی، ف. ، منجمی، ع. ، احمدزاده، غ. و ملکیان، آ. How to prescribe.Freiburg:Springer International Publishing،1395.

  • منجمی، ع. و مقدم حیدری، غ. طبی سازی: تبدیل وضعیت های انسانی به مشکلات قابل درمان.تهران:فرهامه،1401.

 • طرح‌های پایان‌یافته

  • تحلیل ابعاد همه‌گیری کووید 19 از منظر فلسفۀ پزشکی، پایان یافته، 1401/11/17

  • ارائه الگویی برای فهم علوم انسانی عملی؛ مرحله دوم، پایان یافته، 1399/07/27

  • تحلیل و نقد کاربردی سازی علوم انسانی از منظر علم شناسی و ارائه الگویی برای فهم علوم انسانی عملی، پایان یافته، 1398/11/16

  • بررسی به‌کارگیری نظریه‌های فلسفه علم و فلسفه طب در آموزش پزشکی، پایان یافته، 1396/10/20

  • علوم انسانی پزشکی، رویکردی میان رشته ای، پایان یافته، 1391/10/13

 • راهنمایی پایان نامه/رساله

  • بررسی و ارزیابی مسائل فلسفی امکان جایگزینی پزشک با هوش مصنوعی، الهه سروش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/07/10

  • برآمدن و تطور آموزش پزشکی مدرن در ایران، امیر محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/04/27

  • حکم پزشکی به مثابه استدلال عملی، رضا دانشور محمد حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1396/09/28

  • حکمت عملی و انتخاب پارادایم در علوم طبیعی (خوانش گادامری از کوهن)، حسین قلی پور، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1396/09/14

 • كتاب‌های تالیفی

  • منجمی، ع. نقشه مفهومی: راهنمای پژوهش نظام مند.اصفهان:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1397.

  • منجمی، ع. استدلال بالینی: مفاهیم، نظریه ها و ارزیابی.اصفهان:دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،1396.

 • کرسی های نقد و نظریه پردازی

  • توصیف فلسفی علم: رویکردی نو در مطالعات علم، 1397/02/23، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

  • طبی سازی به مثابه تکنولوژی، 1397/11/16، دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

 • مشاوره پایان نامه/رساله

  • جستار تطبیقی بیماری سیفلیس از دیدگاه پزشکان عصر صفوی و پزشکان اروپایی معاصر آنها، رقیه حسینی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/07/15

  • بازسازی مفهوم واقعیت علمی از منظر پوزیتویسم منطقی، محسن دنیوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/07/14

  • بررسی دانش پزشکی در گذار از طب سنتی به پزشکی نوین در ایران دوره قاچاریه، آیدین منفرد حامد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/04/06

 • سخنرانی

  • منجمی علیرضا، مدل علم شناختی برای فهم نسبت علوم انسانی و کاربرد، نشست تخصصی نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی، جشنواره، 1397/11/30، 1397/11/30

  • Monajemi Alireza, Phronesis, Universal Scientific Education and Research Network, other, 2019-09-24, 2019-09-24

  • منجمی علیرضا، پدیدارشناسی سلامت و مراقبت در همه گیری کووید 19، وبینار کشوری ابعاد بحران وجودی همه گیری کرونا، هم اندیشی;سمینار، 1399/03/20، 1399/03/20

  • منجمی علیرضا، علوم شناختی و آموزش پزشکی، سمپوزیوم علمی علوم اعصاب تربیتی، همایش;کنگره، 1399/04/18، 1399/04/18

  • منجمی علیرضا، طبی سازی مراقبت تسکینی، سمپوزیوم علمی مراقبتهای حمایتی تسکینی، سایر، 1398/11/26، 1398/11/26

  • منجمی علیرضا، فلسفه پزشکی و کرونا، وبینار همه گیری کووید 19؛ اخلاق و آموزش پزشکی، هم اندیشی;سمینار، 1399/04/25، 1399/04/25

  • منجمی علیرضا، قلسفۀ پزشکی نزد فخر رازی، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب شرح مشکلات قانون، جشنواره، 1397/12/12، 1397/12/12

  • منجمی علیرضا، رویکرد عصب شناختی به روانکاوی، رویکرد عصب شناختی به روانکاوی، مربی، 1398/11/08، 1398/11/08

  • منجمی علیرضا، قلسفۀ پزشکی نزد فخر رازی، نقد و بررسی کتاب شرح مشکلات قانون، جشنواره، 1397/12/12

  • منجمی علیرضا، بازخوانی کتاب تولد کلینیک، درسگفتار بازخوانی کتاب تولد کلینیک، نشست تخصصی، 1398/09/09، 1398/11/05

  • منجمی علیرضا، فلسفه پزشکی نزد فخر رازی، نشست معرفی و بررسی کتاب شرح مشکلات کتاب قانون فخر رازی، جشنواره، 1397/12/07

  • منجمی علیرضا، ملاحظات اخلاقی طب سنتی، کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری، سایر، 1396/09/13، 1396/09/16

  • منجمی علیرضا، فرونسیس، ا Universal Scientific Education and Research Network، سایر، 1397/10/11

  • Monajemi Alireza, Philosophical Foundation of Psychosomatic Reasoning, German-Iranian International Conference on Psychosomatic Reasoning, other, 2018-07-27

  • منجمی علیرضا، شیوه ارزشیابی در اخلاق پزشکی، پنجمین کنگره اخلاق پزشکی کشور، سایر، 1396/09/01، 1396/09/03

  • منجمی علیرضا، تعامل فلسفه علم و فلسفه تکنولوژی، نشست تخصصی فلسفه تکنولوژی، جشنواره، 1393/12/10، 1393/12/10

  • منجمی علیرضا، گفتگوی علوم انسانی پزشکی و فلسفۀ پزشکی، همایش کشوری مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت، سایر، 1397/12/08، 1397/12/08

  • منجمی علیرضا، وضعیت و چالشهای فلسفه پزشکی در ایران، نشست فلسفه پزشکی (پیش همایش فلسفه مضاف)، جشنواره، 1395/08/19، 1395/08/19

  • منجمی علیرضا، فلسفه طب، فلسفه طب، مربی، 1395/03/24، 1395/03/24

  • منجمی علیرضا، ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی، ابتنای علوم انسانی بر پزشکی بالینی، مربی، 1395/09/17، 1395/09/17

  • Monajemi Alireza, Psychosomatic reasoning, 4th international congress on psychosomatic medicine, other, 2017-11-15, 2020-01-17

  • منجمی علیرضا، نقش اسلام در توسعه مفهوم سلامت، اولین همایش ملی بین رشته ای انسان، جامعه و سلامت، سایر، 1395/02/21، 1395/02/23

  • منجمی علیرضا، فلسفه پزشکی در مواجهه با کرونا چه می گوید؟، همایش مجازی ابعاد انسانی اجتماعی مسأله کرونا در ایران، سایر، 1399/03/10، 1399/03/13

  • منجمی علیرضا، قداست حرفه پزشکی و چالش های پیرامون آن، چهارمین کنگره اخلاق پزشکی، سایر، 1394/11/06، 1394/11/09

  • منجمی علیرضا، نگاهی نو به خطاهای پزشکی، وبینار درآمدی بر تفکر نقادانه، هم اندیشی;سمینار، 1400/03/20، 1400/03/20

  • منجمی علیرضا، نگاهی نو به خطاهای پزشکی، وبینار درآمدی بر تفکر نقادانه، هم اندیشی;سمینار، 1400/03/20، 1400/03/20

  • منجمی علیرضا، فلسفه پزشکی: مسیر طی شده، اقق پیش رو، وبینار فلسفه پزشکی، هم اندیشی;سمینار، 1399/08/07، 1399/08/07

  • منجمی علیرضا، چالش های علم شناختی پاندمی کووید 19، پنل تخصصی همه گیری کووید 19: ملاحظات فلسفی در باب تعامل علم، تکنولوژی و اخلاق، هم اندیشی;سمینار، 1399/09/23، 1399/09/23

  • منجمی علیرضا، علوم انسانی سلامت با رویکرد انتقادی، وبینار علوم انسانی سلامت، هم اندیشی;سمینار، 1399/07/07، 1399/07/07

  • منجمی علیرضا، رویکرد بین رشته ای به دستاوردهای حاصل از پاندمی کووید 19، سمپوزیوم دیسیپلین ها و آموزش پزشکی، همایش;کنگره، 1400/04/13، 1400/04/13

  • منجمی علیرضا، مدل علم شناختی برای فهم نسبت علوم انسانی و کاربرد، نشست تخصصی نسبت علوم انسانی و کاربرد از منظر علم شناسی فلسفی، جشنواره، 1397/11/30، 1397/11/30

  • منجمی علیرضا، آموزش استدلال بالینی و یادگیری الکترونیک، همایش ملی یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی هزاره، همایش;کنگره، 1400/09/02، 1400/09/04

 • دروس ارائه شده

  • درآمدی بر علوم انسانی پزشکی، دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، 1395-96

  • فلسفه تکنولوژی، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، 1396-97

  • فلسفه علم و طب، دکتری، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1396-97

  • فلسفه فناوری پزشکی، دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، 1395-96

  • مبانی فلسفی طب جدید و قدیم، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، 1396-97

 • فعالیت‌های اجرایی

  • رییس کمیته منتخب، عضویت در کمیته منتخب ارتقا، 1400/01/24

  • سرپرست پژوهشکده مطالعات فسفی و تاریخ علم، رئیس پژوهشگاه، 1399/12/17

  • مدیر گروه فلسفه علم و فناوری، مدیر پژوهشگاه، 1398/03/04

 • فعالیت‌های اجرایی

  • عضو کمیته فنی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور، 1396/10/05

  • عضو شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه، 1396/07/23، 1398/07/23

  • عضو شورای هدایت استعدادهای درخشان، 1394/07/25، 1396/07/25

  • عضو شورای انتشارات پژوهشگاه، 1393/06/05، 1395/06/05

 • تحصیلات

  • دکتری تخصصی, فلسفه علم و تکنولوزی, پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, ---

  • دکتری, پزشکی, دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, ---

 • زبان خارجی

  • انگلیسی , سطح نوشتن : پیشرفته, سطح خواندن : پیشرفته, سطح صحبت‌کردن : پیشرفته

  • فرانسوی , سطح نوشتن : مبتدی, سطح خواندن : متوسط, سطح صحبت‌کردن : متوسط