یوسف محمد نژاد عالی زمینی

دانشیار

تاریخ تولد : 1345/08/12
پست الکترونیک : mnezhad.y@gmail.com
پژوهشکده : پژوهشکده زبان و ادبیات
آدرس محل کار : تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیینه وند(64 غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تلفن محل کار : 021-88046891
PDF چاپ
 • مقالات چاپ‌شده در نشریات ادواری

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "تحلیل جایگاه عقل در قیاس با عشق و ایمان در آثار عطار نیشابوری." نشانه های زمان ( علمی تخصصی ) 70/71، 70/71 (1393): 69.

  • mohammad nezhad, yoosef. "The Concept of Gnostic Love in The Diwan of Hafez of Shiraz." Pismo ( d ) --, no. XII (2014): 124-143.

  • mohammad nezhad, yoosef. "Perceptions of Omar Khayyam's Ideas in the East and West." Pismo ( d ) --, no. XIII (2015): 91.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "دانشگاه و توسعه فرهنگی." فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی ( علمی ) 1، 4 (1377): 66-71.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "جهانی شدن و ضرورت تقویت برنامه ریزی برای نوسازی زبان فارسی." فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی ( علمی ) 3، 4 (1391): 73-99.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "باستان گرایی واژگانی در شعرهای آزاد نیما و خاستگاه های آن." فصلنامه ادبیات پارسی معاصر ( علمی ) 1، 2 (1391): 89-114.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما." فصلنامه ادبیات پارسی معاصر ( علمی ) 3، 2 (1392): 115-155.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و فاطمه بدوی. "بازکاوی مؤلفه های جهانی هویت ایرانی - اسلامی در مثنوی معنوی مولانا." فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی ( علمی ) 4، 12 (1392): 165-196.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "جهانی شدن، زبان و ادبیات فارسی و هویت ملی." فصلنامه چالش های جهان(دین و ارتباطات) ( علمی تخصصی ) 1، 3 (1394): 91-115.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "تأملی در ویژگیهای زبانی و املایی نسخۀ خطی نخستین شرح کامل مثنوی به زبان فارسی در آسیای صغیر." فصلنامه پژوهش‌ های ادب عرفانی(گوهر گویا) ( علمی ) 11، 33 (1396): 117-140.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و لیلا الهیان. "تحلیل فرایندهای کتاب‏های آموزش زبان فارسی به غیر‌فارسی ‏زبانان: مطالعه‏ ی موردی رویکرد نقش گرای نظام مند." دو فصلنامه پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان ( علمی ) 6، 2 (1396): 17-38.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. "کنایة کلاه در شاهنامه با تأکید بر زمینه های فرهنگی و اجتماعی." دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی ( علمی ) 4، 1 (1398): 179-190.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و سعید مزروعیان. "تحلیل موضوعی کاربرد «ارنی» و «لن ترانی» در شعر شاعران پارسی گوی با تأکید بر اشعار عرفانی." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی ( علمی ) 10، 28 (1398): 1-25.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و مریم بختیاری بختیاری. "تحلیل کارکردهای صرفی و نحوی زبان شعر فروغ در زمینه اضطراب." دو ماهنامه جستارهای زبانی ( علمی ) 12، 1 (1399): 249-274.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و بهجت قاسم زاده. "تحلیل ویژگیهای آوایی و صرفی مشترک قرآن قدس." فصلنامه کهن نامه ادب پارسی ( علمی ) 11، 1 (1399): 209-225.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، رمضان رضائی و پریناز علی اکبری. "تحلیل مقایسه ای ارتباط غیرکلامی در شعر کلاسیک فارسی و عربی." دوفصلنامه پژوهش‌های بین‌رشته‌ای ادبی ( علمی ) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و لیلا الهیان. "تحلیل کارکردهای سبکی تشبیه در جلد اول شاهنامۀ فردوسی." فصلنامه متن پژوهی ادبی ( علمی ) 24، 84 (1399): 121-152.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، فرانک جهانگرد و رحمان نقی زاده گرمی. "جایگاه و نقش شریرانه گرگ در شاهنامه فردوسی." فصلنامه متن پژوهی ادبی ( علمی ) 26، 91 (1399): 61-87.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و بهجت قاسم زاده. "تحلیل کارکردهای حرف «واو» در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با زبان‌های ایرانی و زبان عربی." دوفصلنامه زبان شناخت ( علمی ) 11، 1 (1399): 1-17.

  • انتظاری، یعقوی انتظاری و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "تحلیل محتوای سرمایه انسانی: مدل عمومی و کاربرد آن برای دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی." فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی ( علمی ) 26، 3 (1399): 47-75.

  • ذاکری، گیتا، علیرضا شعبانلو، زهرا پارساپور و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "استعارۀ مفهومی «عدالت» و «ظلم» در آداب ‌الملوک‌ها با تکیه بر قابوس‌نامه، سیاست‌نامه و نصیحة ‌الملوک." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ( علمی ) 12، 48 (1399): 196-226.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و مریم بختیاری. "تأثیر عاطفۀ اندوه بر زبان شعر حزین لاهیجی(با تأکید بر ردیف)." دو فصلنامه تاریخ ادبیات ( علمی ) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و نسیم امیرنژاد. "تحلیل استعاره مفهومی زمان در دیوان شمس تبریزی." دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی ( علمی ) 5، 2 (1399): 187-198.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و اشکان جعفری. "آشنایی زدایی در آثار عباس نعلبندیان." فصلنامه پژوهشنامه ادبیات داستانی ( علمی ) انتشار آنلاین، انتشار آنلاین (1399): انتشار آنلاین.

  • رضایی، امین، تقی پورنامداریان و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "تحلیل معرفت‌شناختی کرامات شیخ احمد جام ژنده‌پیل." دو فصلنامه ادبیات عرفانی(علوم انسانی سابق) ( علمی ) 12، 23 (1400): 111-140.

  • صابری، عبدالواحد، علیرضا شعبانلو، یوسف محمد نژاد عالی زمینی و کشواد سیاهپور. "تحلیل سیمای اعتقادی ـ اسطوره‌ای کیخسرو در باورهای مردم کهگیلویه‌وبویراحمد." دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه ( علمی ) 9، 42 (1400): 221-250.

  • ساتیاروند، خدیجه، تقی پورنامداریان و یوسف محمد نژاد عالی زمینی. "بازتاب تصاویر شعری شاعران کهن پارسی در اشعار نو مهدی اخوان ثالث." دو فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی ( علمی ) 23، 54 (1401): 9-46.

 • مجموعه مقالات

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1389/02/27، رویکرد باستانگرایانه نیما یوشیج در به کاربردن افعال خاص، 1، 334

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1389/02/30، رویکرد باستان گرایانه ی نیما یوشیج در به کار بردن افعال، 2، 123-129

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1389/03/20، بررسی مسائل واژگانی زبان فارسی با نقد رویکردهای واژه گزینی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، --، 4630-4650

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، 1391/04/27، جهانی شدن و هویت ملی، --، --

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، سام خانیانی معصومه، 1395/12/13، تحلیل ویژگی های تشبیه سلبی با تأکید بر شاهنامۀ فردوسی، --، 842-861

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، شریف نسب مریم، 1397/07/18، تاملی در چگونگی مواجه ی عقل با عشق و ایمان در اشعار عطار نیشابوری، 1، 311

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، شریف نسب مریم، 1397/07/20، تآملی در چگونگی مواجه ی عقل با عشق و ایمان در اشعار عطار نیشابوری، 1، 252

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، ذکایی فرشته، 1398/07/07، شمس الدین تبریزی: سیمرغ و عنقای مولانا، 1، 162

 • كتاب‌های تالیفی

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و محمدجواد صالحی. گزارش ملی آموزش عالی سال 1380.:موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1381.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و احمدرضا روشن. گزارش ملی آموزش عالی تحقیقات و فناروی سال 1386.:موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1387.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و اسماعیل کاوسی. تأثیر فن آوری های نوین ارتباطی بر زبان فارسی.تهران:انتشارات شادان،1387.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف، احمدرضا روشن و سمانه مطهری. گزارش ملی آموزش عالی تحقیقات و فناوری سال1387.تهران:مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1389.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف. شیوه نامة پژوهش و نگارش علمی.تهران:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،1391.

  • محمد نژاد عالی زمینی، یوسف و فاطمه بدوی. شعر و ادب پارسی پشتوانه فرهنگی ایرانیان در عصر جهانی شدن.تهران:انتشارات آکادمیک،1397.

 • سخنرانی

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، زبان علمی فارسی، زبان علمی فارسی، مربی، 1391/12/20، 1391/12/20

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، تصویرهای شعری فارسی در قرن های چهارم و پنجم، تصویرهای شعری فارسی در قرن های چهارم و پنجم، مربی، 1391/07/17، 1391/07/17

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، جذابیت های اندیشه مولوی، نشست تخصصی شبی با مولانا، جشنواره، 1392/09/26، 1392/09/26

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، نگاهی کوتاه به زندگی، شعر و اندیشه حافظ، نشست تخصصی شبی با حافظ، جشنواره، 1392/12/02، 1392/12/02

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، بررسی ویژگی های سبکی کتاب سراج القلوب، نشست تخصصی معرفی کتاب سراج القلوب، جشنواره، 1392/04/02، 1392/04/02

  • mohammad nezhad yoosef, Globalization and national identity, The first international scientific conference on the Non-Aligned Movement, other, 2012-07-17, 2012-07-18

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، طرح پژوهش و مسئله روش در پژوهش های ادبی، نشست تخصصی طرح پژوهش و مسئله روش در پژوهش های ادبی، نشست تخصصی، 1400/10/25، 1400/10/25

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، رهیافت ها، مسئله یابی وطرح پژوهشی، نشست تخصصی پژوهش های ادبی، جشنواره، 1396/12/12، 1396/12/12

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، نسخ خطی مثنوی در کتابخانه های سارایوو، نشست تخصصی مولوی پژوهی در بالکان، جشنواره، 1399/09/26، 1399/09/26

  • محمد نژاد عالی زمینی یوسف، گنجینه های نسخه های خطی فارسی در بوسنی و هرزه گوین، نخستین همایش دوسالانۀ بین المللی ایران شناسی در جهان، همایش;کنگره، 1400/07/28، 1400/07/29

 • طرح‌های در حال اجرا

  • فرهنگ تصویرهای شعری منظومۀ حماسی کوش¬¬نامۀ ایرانشان بن ابی¬الخیر(مرحلۀ پایانی فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری متون حماسی در قرون پنجم و ششم هجری)، جاری، 1401/12/07

 • طرح‌های پایان‌یافته

  • طراحی الگوهای تدوین گزارش ملی آموزش عالی، پایان یافته، 1387/07/08

  • شیوه نامه تدوین طرحنامه، گزارش، مقاله و پایان نامه دانشجویی، پایان یافته، 1390/08/29

  • مطالعه تطبیقی هیأتهای امنا در کشورهای جهان به منظور ارائه چارچوب مناسب برای نظام آموزش عالی ایران، پایان یافته، 1390/12/25

  • بررسی وضعیت زبان فارسی به مثابه زبان علمی و راهکارهای ارتقای آن، پایان یافته، 1392/11/11

  • زبان و ادبیات فارسی، هویت ملی و جهانی شدن، پایان یافته، 1393/09/18

  • طراحی الگویی برای ساخت دانشگاه مشتری مدار در ایران (مبتنی بر دیدگاه های دانشجویان)، پایان یافته، 1398/04/26

  • فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی، پایان یافته، 1399/07/27

  • فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری فارسی- مرحله دوم، پایان یافته، 1399/09/01

  • بررسی و تحلیل انتقادی سر تحول ادبیات و دانش های ادبی در برنامه های درسی رشته زبان و ادبیات فارسی از تأسیس دانشگاه تهران تا 1395 خورشیدی، پایان یافته، 1399/12/13

  • فرهنگ تاریخی تصویرهای شعری متون منظوم حماسی فارسی در قرن ششم هجری(مرحله اول)، جاری، 1402/02/09

 • راهنمایی پایان نامه/رساله

  • بررسی مقابله ای اسطوره های مفهومی عشق در اشعار هوشنگ ابتهاج و حسن منزوی، سحر چیذری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1398/06/31

 • مشاوره پایان نامه/رساله

  • نقد و تحلیل تأویل های شعر نو تا سال 1370، سیاوش جعفری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1391/10/04

  • ذهن و زبان نیما از خلال نامه هایش، الهام جلالی الانکش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کارشناسی ارشد، 1392/03/08

  • حکمت سیاسی در اندیشه سیاسی سعدی شیرازی، احسان شاکری خویی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1396/12/09

  • بن مایه های اسطوره ای زندگی(پیش از تولد تا پس از مرگ) پیران صوفیه در مناقب نامه های صوفیانه فارسی، فرزاد مروجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1397/12/22

  • وجود در زیست جهان عرفانی مولوی و ابن عربی، علی سلمانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتری تخصصی، 1399/07/21

 • تحصیلات

  • کارشناسی, زبان و ادبیات فارسی, گیلان, 1369

  • کارشناسی ارشد, زبان و ادبیات فارسی, شهید چمران اهوار, 1374

  • دکتری تخصصی, زبان و ادبیات فارسی, شهید چمران اهوار, 1388

 • دروس ارائه شده

  • روش تحقیق و مرجع شناسی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1396-97

  • فارسی برای غیر فارسی زبانان مقطع میانی، کارشناسی ارشد، سارایوو، 1392-93

  • نظم فارسی 4 - مثنوی، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1391-92

  • روش تحقیق و مرجع شناسی، دکتری، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1398-99

 • فعالیت‌های اجرایی

  • عضو شورای مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1377/09/25، 1379/12/29

  • همکار کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، 1388/11/20، 1390/11/20

  • دبیر هماهنگی شورای کرسی یونسکو در مدیریت، برنامه ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی، 1389/12/25، 1390/12/25

  • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات، 1390/05/11، 1392/05/11

  • عضو شورای مدیریت پرتال علوم انسانی کشور، 1390/05/01، 1392/05/01

  • عضو و دبیر کمیته مطالعات راهبردی معاونت پژوهشی، 1390/08/01، 1391/08/01

  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده ادبیات، 1390/07/01، 1391/07/01

  • نماینده پژوهشگاه در پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه با قطب علمی، 1391/11/11، 1393/11/11

  • نماینده پژوهشگاه در موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، 1391/11/11، 1396/11/11

  • نماینده پژوهشگاه در پیگیری و اجرای مفاد تفاهم نامه مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، 1391/11/11، 1393/11/11

  • عضو کارگروه منابع درسی کرسی های زبان فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه ها و مراکز علمی خارج از کشور، 1395/08/15، 1397/05/15

  • رئیس شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده زبان و ادبیات، 1395/09/01، 1397/09/01

  • عضو کمیته علمی طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور، 1395/11/24

  • عضو شورای بررسی موارد خاص پژوهشگاه، 1396/11/29، 1398/11/29

  • عضو کمیته علمی چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/03/01، 1397/08/01

  • عضو شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد، 1397/04/31

  • رئییس کمیته منتخب پژوهشکده ادبیات، 1397/06/04

  • عضو کمیته علمی پنجمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/11/28، 1398/08/30

  • رئیس کمیته علمی مصاحبه دانشجویان دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی، 1398/04/18

  • عضو کارگروه انتشارات پژوهشکده دانشنامه نگاری، 1398/04/26

  • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران، 1398/08/06، 1398/12/29

  • عضو گروه زبان و ادبیات فارسی شورای بررسی متون، 1398/11/01

  • عضو کمیته علمی ششمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1399/04/14

  • عضو کمیته مصاحبۀ پذیرش دانشجوی دکتری، 1395/04/16، 1399/05/20

  • نماینده پژوهشگاه در همایش مطالعات ایران شناسی، 1399/11/12، 1400/03/31

  • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده زبان و ادبیات، 1400/02/01

  • دبیر علمی نشست تخصصی «استعاره مفهومی در پژوهش های ادبی»، 1399/12/04، 1399/12/04

  • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1400/08/05، 1402/08/05

  • عضو شورای گرنت پژوهشگاه، 1400/08/15، 1402/08/15

  • کهن نامه ادب پارسی، 1400/11/23، 1404/11/23

 • فعالیت‌های اجرایی

  • مشاور و مسئول حوزه معاونت پژوهشی، مشاور، 1390/06/30، 1391/06/30

  • رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات، رئیس پژوهشگاه، 1395/05/11، 1397/03/02

  • رئیس پژوهشکده زبان و ادبیات، رئیس پژوهشگاه، 1397/03/02

 • داوری‌های انجام شده

  • کنفرانس علمی- بین المللی آموزش و جهانی شدن، 1391/07/11

  • کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن، 1391/07/11

  • هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی، 1394/11/28

  • چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/04/27

  • چهارمین همایش بین المللی شمس و مولانا، 1397/04/27

  • نخستین همایش ملی نام آوران فرهنگی و ادبی معاصر ایران (کارنامه ایرج افشار)، 1398/11/29

 • زبان خارجی

  • انگلیسی , سطح نوشتن : متوسط, سطح خواندن : متوسط, سطح صحبت‌کردن : متوسط